1. DEFINITIES 
 1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 
 1. TOEPASSELIJKHEID 
 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
 1. HET AANBOD 
 1. DE PRIJS / VERZENDKOSTEN 
 1. BETALING

 2. LEVERING 
 1. RETOURNEREN EN HEROEPINGSRECHT 
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 
 1. OVERMACHT 
 1. INTELLECTUELE EIGENDOM 
 1. PRIVACY 
 1. TOEPASSELIJK RECHT 
 1. GESCHILLEN 
 1. BEDRIJFSINFORMATIE 
 1. AFWIJKINGEN

 2. ARCHIVES SALE

 

    1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Laboutiek;
 2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Laboutiek georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
  zonder dat consument en Laboutiek gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Dag: kalenderdag. 

 

 1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Laboutiek
Handelend onder de naam/namen:
- Laboutiek

Vestigingsadres:
Krammer 8
3232 HE Brielle

Telefoonnummer: +31 (0)85 1302 389
WhatsApp nummer: +31 6 21 53 41 46

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: info@laboutiek.com
KvK-nummer: 76515931
Btw-nummer: NL0003097320B53
IBAN: NL04 KNAB 0259 8245 18 

     3. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Laboutiek in haar webwinkel en op alle tussen de consument en Laboutiek aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. 
 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Laboutiek langs elektronische weg heeft aanvaard.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Laboutiek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Laboutiek treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Laboutiek daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Laboutiek kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Laboutiek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
 5. Het staat Laboutiek vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Laboutiek en zij hoeft deze niet te motiveren. Indien Laboutiek een bestelling of aanvraag weigert, deelt Laboutiek dit onmiddellijk mee aan de consument. 
 1. HET AANBOD
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Laboutiek gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Laboutiek niet.
 3. De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs. 
 1. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN
 1. De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
 3. De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Bij bestellingen met een afleveradres binnen Europa worden geen verzendkosten berekend. Verzendingen buiten Europa zijn boven de €350 gratis. Een retourzending is KOSTELOOS wanneer je een nieuwe bestelling plaatst. Retour bestellingen binnen Europa bedragen €5,95 en buiten Europa €14,95. Dit wordt ingehouden op het teruggestorte aankoopbedrag (wanneer er geen nieuwe bestelling heeft plaats gevonden).

Douane, heffingen en belastingen
1. De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij LABOUTIEK, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; LABOUTIEK heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
2. Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert LABOUTIEK de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen. 

 1. BETALING
 1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
 • iDEAL
 • Creditcard (VISA, MasterCard, American Express);
 • PayPal
 • Klarna
 • Apple Pay
 • Google Pay

Laboutiek kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 1. In het geval dat met Laboutiek een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 2. In het geval dat voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Laboutiek is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.
 3. Ten laste van de consument komen alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die Laboutiek als gevolg van niet nakoming door de consument van diens (betalings)verplichtingen zal maken.
 4. In geval van niet tijdige betaling is Laboutiek bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.
 1. LEVERING
 1. Laboutiek verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd in Nederland 1-2 hele werkdagen vanaf de besteldatum.
 2. Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
 3. Laboutiek is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. 
 1. RETOURNEREN & HEROEPINGSRECHT 
 1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.
 2. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 30 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd. De consument kan het artikel via onze online retour procedure aanmelden, daarna retourneren en krijgt dan zijn geld terug.
 3. Indien de consument van zijn herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt Laboutiek zorg voor een snelle terugbetaling maar in ieder geval binnen 14 dagen. 
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. De artikelen blijven eigendom van Laboutiek tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
 2. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 1. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
 1. Laboutiek staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Laboutiek is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Laboutiek
 3. Indien Laboutiek, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit Laboutiek zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Ondanks de constante zorg en aandacht die Laboutiek aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Laboutiek behoudt zich het
  recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 6. De consument is gehouden Laboutiek te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Laboutiek mochten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
 7. Het is mogelijk dat Laboutiek op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Laboutiek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 
 1. OVERMACHT
 1. In geval van overmacht is Laboutiek niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 
 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Laboutiek, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 2. Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. 
 1. PRIVACY
 1. Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan Laboutiek zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Laboutiek gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
 2. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voorzover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Laboutiek worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.
 3. Laboutiek zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. 
 1. TOEPASSELIJK RECHT
 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Laboutiek is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

    16. GESCHILLEN

 1. De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar Laboutiek klantenservice op het e-mailadres info@laboutiek.com. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

    17. BEDRIJFSINFORMATIE

Laboutiek is gevestigd te Krammer 8, 3232 HE, Brielle en geregistreerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer: 76515931

   18. AFWIJKINGEN

LABOUTIEK kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

    19. ARCHIVES SALE

In de Archives vind je onze items allemaal voor een zachte prijs. Normaal gesproken doen we nooit aan sale, maar de producten staan in de Archives, omdat ze bij ons uit de collectie gaan, re-designs, samples of omdat er nog maar een enkele maat beschikbaar is. Alle producten in de Archives staan hier voor het laatst; wanneer ze uit de Archives verdwijnen, zijn ze definitief niet meer te verkrijgen. Archives items mogen NIET geretourneerd worden.